234.000

CÔNG DỤNG

Điều bổ tỳ vị, thăng dương ích khí, dùng cho người sa tử cung, sa dạ dày, trĩ.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người bị sa tử cung, sa dạ dày, trĩ.

HOTLINE :0966316093